Plagiarism Check Tools by Ithenticate®

Drop Here Browse

File Requirements

 • Files must be less than 100MB.
 • The maximum document length is 50 pages, bigger documents can be divided.
 • Files must contain at least 20 words of text.
 • Files must not exceed 2MB of raw text.
 • Zip files may contain up to 200MB or 1,000 files.
 • We currently support file upload for the following document types:
 • Word, Text, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word Perfect WPD, OpenOffice ODT, RTF, Hangul HWP

  The publishing house EEEIC INTERNATIONAL is a member of the CrossCheck® and iThenticate® systems and can thus provide the service of manuscript authenticity verification
  which allows the Buyer to find out to what extent a paper is original and what size of a paper (percent) overlaps with the content of other works;
  besides, all the sources whose texts are analogous to the manuscript text are also indicated.
  All the papers uploaded for verification are carefully stored. Papers and their fragments are anonymously compared with any information published online.

  SECURITY: As soon as the customer has received the similarity report in the .pdf format,
  the text uploaded for verification as well as the results of verification and any relevant information are deleted from the system and shall not
  be transferred to third parties under any circumstances. The service uses Databases from 70+ billion web pages,69+ million premium scholarly content items, 135+ million open access journals, books, conference proceedings, and other content items.

  Verification fee (applicable to a single uploaded text): 3.20 € (including VAT)

  If You want to check the authenticity of a paper, please perform the following steps:
  1. Press the button "BROWSE" and insert the file, which you want to check.
  2. Pay the order. You can safely pay by PayPal directly to edit@eeeic.eu or use the button below - other ways of payment, like bank transfer, are available on request.
  PayPal® Safe & Secure Payments with Buyer Protection
  Your email address:

  3. If You pay the order by performing a bank transfer at a later time, forward a copy of your bank transfer via email to editor@teee.eu
  4. You can also send the file you want to check in the pdf format to email address editor@teee.eu
  5. Within a few hours, exceptionally one or two working days, we shall deliver You the report file in the .pdf format containing the verification results*. * The publishing house offers only data of the plagiarism report. Other services of plagiarism assessment are offered on request.

  Narzędzia antyplagiatowe firmy Ithenticate® - Wymagania dotyczące plików

  Pliki muszą być mniejsze niż 100 MB. Maksymalna długość dokumentu to 50 stron, większe dokumenty można podzielić. Pliki muszą zawierać co najmniej 20 słów tekstu. Pliki nie mogą przekraczać 2 MB nieprzetworzonego tekstu. Pliki ZIP mogą zawierać do 200 MB lub 1000 plików. Obecnie obsługujemy przesyłanie plików dla następujących typów dokumentów: Word, tekst, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word Perfect WPD, OpenOffice ODT, RTF, Hangul HWP
  Wydawnictwo EEEIC INTERNATIONAL jest członkiem systemów CrossCheck® i iThenticate® i może w ten sposób świadczyć usługę weryfikacji autentyczności manuskryptu co pozwala Kupującemu dowiedzieć się, w jakim stopniu artykuł jest oryginalny, a jaki rozmiar (w procentach) pokrywa się z treścią innych prac; poza tym wskazane są wszystkie źródła, których teksty są analogiczne do tekstu rękopisu. Usługa korzysta z informacji z 70 miliardów stron internetowych, 69 milionów płatnych publikacji naukowych, ponad 135 milionów czasopism o otwartym dostępie, książek, materiałów konferencyjnych i innych treści.
  BEZPIECZEŃSTWO: Gdy tylko klient otrzyma raport podobieństwa w formacie .pdf, tekst przesłany do weryfikacji, jak również wyniki weryfikacji oraz wszelkie istotne informacje są usuwane z systemu.
  Opłata weryfikacyjna (dotyczy jednego przesłanego tekstu): 3,20 € (w tym 23 % VAT)
  Jeśli chcesz sprawdzić autentyczność dokumentu, wykonaj następujące czynności: 1. Naciśnij przycisk „BROWSE” i prześlij plik, który chcesz sprawdzić. 2. Zapłać za zamówienie. Możesz bezpiecznie zapłacić przez PayPal za pomocą przycisku "Buy Now (Kup Teraz)" powyżej (wpisz swój adres email!) - inne sposoby płatności, takie jak przelew bankowy, są dostępne na życzenie. 3. Jeśli zapłacisz za zamówienie wykonując przelew bankowy w późniejszym czasie, prześlij kopię przelewu na adres email editor@teee.eu 4. Możesz również wysłać plik, który chcesz sprawdzić w formacie pdf na adres e-mail editor@teee.eu 5. W ciągu kilku godzin, wyjątkowo jednego lub dwóch dni roboczych, dostarczymy Państwu raport w formacie .pdf zawierający wyniki weryfikacji *. * Wydawnictwo udostępnia jedynie dane z raportu o plagiacie.